Adviezen in de Kijker (NB 03/15)

Paapje op sleedoorn (foto Yves Adams / Vildaphoto)Advies over de actuele verspreiding van roodborsttapuit, wulp, grutto, graspieper, paapje, tureluur en watersnip in Vlaanderen

In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn stelde de Vlaamse overheid instandhoudingsdoelen op voor boshabitats. De realisatie van deze doelen houdt ook bosuitbreiding in. Dit kan nadelig zijn voor vogelsoorten die karakteristiek zijn of vaak voorkomen in grotere, open en biologisch waardevolle weilandcomplexen. Om potentiële conflictsituaties in kaart te brengen, is het belangrijk dat we weten waar die vogelsoorten in Vlaanderen voorkomen. In dit advies brengt het INBO de actuele verspreiding van roodborsttapuit, wulp, grutto, graspieper, paapje, tureluur en watersnip in Vlaanderen in kaart.

Lees het integrale advies

vistraop op de Abeek (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Advies over het concept van temporele vismigratie om vismigratieknelpunten te saneren

Vissoorten kunnen zich enkel in stand houden als ze zich kunnen voortplanten, voeden, groeien en beschermen in hun leefgebied. Migratie speelt hierbij een belangrijke rol. Vissen moeten in stroomop- en stroomafwaartse richting kunnen migreren over kleine tot (middel)grote afstanden op zoek naar paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden. Bovendien moeten vissen kunnen vluchten voor predatoren of tijdelijk ongunstige omstandigheden. Vismigratie is een complex gedrag dat van soort tot soort en afhankelijk van het levensstadium van de vis, sterk kan verschillen. In dit advies toont het INBO het belang aan van vrije vismigratie. We gaan na welke interne en externe factoren hierin een rol spelen en in welke periode van het jaar vismigratie vooral optreedt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en literatuurgegevens wordt nagegaan in hoeverre en voor welke vissoorten een temporele visdoorgang vrije vismigratie zou verbeteren.

Lees het integrale advies

Niko Boone

>Alle INBO-adviezen

 

Feedback