Advies over het belang van een watercaptatieverbod in ecologisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken

Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van droogte. Enkele provincies zagen zich daardoor genoodzaakt om beperkingen op te leggen op watercaptatie uit waterlopen. Om in de toekomst hierover weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, laat de Vlaamse overheid nu een reactief afwegingskader opmaken voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste. Een belangrijk luik hierbij is de afweging wanneer maatregelen nodig zijn om te lage debieten en peilen op onbevaarbare waterlopen te voorkomen in functie van de ecologische doelstellingen. In vergelijking met sterker gekanaliseerde laaglandbeken en –rivieren, zijn de waterlooptypes ‘ecologisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken’ bij droogte veel gevoeliger voor verlies van leefgebied van typische planten en dieren. Het debiet/waterdiepte is er van nature beperkt, waardoor al bij een beperkte peilverlaging een deel van de beek droog kan komen te staan. Watercaptatie in droogteperiodes kan hier bijgevolg een grote ecologische impact hebben.

Niko Boone

>> Lees het advies

Feedback