Advies over bosplantsoen in een veranderend klimaat (NB 07-20)

De klimaatverandering en de verspreiding van nieuwe boomziektes roepen bij bosbeheerders heel wat vragen op over de in te zetten soorten en herkomsten bij bosaanplant. Het INBO formuleerde hierover een advies. We besluiten dat de wetenschappelijke literatuur niet toelaat om een eenduidig standpunt in te nemen over de introductie van niet-lokale herkomsten en uitheemse soorten, als antwoord op deze uitdagingen.

Er zijn heel wat onzekerheden over het te verwachten toekomstige lokale klimaat, het aanpassingsvermogen van lokale soorten en herkomsten, en de directe en indirecte effecten van introducties op bosecosystemen. Vertrekkend vanuit het voorzorgsprincipe bevelen we daarom een eerder conservatieve en voorzichtige aanpak aan. Daarbij wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van inheemse soorten en van de actueel beschikbare lijst van aanbevolen herkomsten.

Om in deze legislatuur de beloofde 4000 ha extra bos in Vlaanderen te realiseren zal heel wat bosplantsoen nodig zijn. Hiervoor moeten er adequate zaadbronnen zijn. Bosplantsoen wordt immers grotendeels uit zaad opgekweekt. Het is een INBO-taak om de kwaliteit van deze zaadbronnen te bewaken, zodat een hoge genetische diversiteit gewaarborgd is in onze toekomstige bossen. Hoge genetische diversiteit geeft meer kansen op vitale populaties in een wijzigend klimaat. Om tegemoet te komen aan de nood aan geschikte zaadbronnen liet het INBO recent een reeks nieuwe officieel erkennen. Daarnaast werd onze lijst met aanbevolen herkomsten verder uitgebreid met officiële zaadbronnen uit Nederland en Noord-Frankrijk.

Het werk is hiermee nog niet rond. Ook in de toekomst zoeken we voort naar geschikte zaadbronnen om de lijst van aanbevolen herkomsten uit te breiden.

Kristine Vander Mijnsbrugge, Luc De Keersmaeker, Kris Vandekerkhove, An Vanden Broeck

>> Lees het advies
>> Vernieuwde lijst aanbevolen herkomsten 
>> Vlaamse register van bosbouwkundig uitgangsmateriaal

Feedback