Advies in de kijker: Nepeieren tegen overlast meeuwen? (NB 05-19)

Naar aanleiding van een provinciaal overleg over meeuwenoverlast ontvingen we vragen over het leggen van nepeieren ter bestrijding van de zilvermeeuw.

Bepaalde publicaties zouden aantonen dat dit een dieronvriendelijke methode is, die niet werkt op termijn. We geven alvast mee dat eender welke vorm van bestrijding slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Denk hierbij aan het belang voor de volksgezondheid, de openbare veiligheid of de veiligheid van het luchtverkeer.

Het vervangen van de eieren van grote meeuwen (zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw) door nepeieren moet vooral de agressie tegenover mensen en ook de geluidshinder beperken. Dit werkt op korte termijn: doordat de meeuwen enkele jaren zonder succes broeden, zullen ze minder gemakkelijk andere broedparen aantrekken en na enkele jaren hun broedplaats verlaten. Lokaal kan dit dus leiden tot een afname van het aantal broedparen en de overlast. Maar op lange termijn betekent het slechts een verplaatsing van het probleem. Om de overlast daadwerkelijk te doen afnemen, moet er voorzien worden in voldoende geschikte broedgelegenheden op plaatsen waar de grote meeuwen geen hinder veroorzaken.

Eric Stienen

>> Lees het integrale advies

Feedback