Advies in de kijker (NB 03-19)

Advies over de potenties voor natuurontwikkeling op de voormalige campings te Raversijde - Oostende

De provincie West-Vlaanderen wil een natuurontwikkelingsproject uitvoeren op een aantal percelen die aansluiten bij het provinciedomein Raversyde in Oostende. Het gaat onder andere over de voormalige campings Petit Bruxelles en Ramon. Het gebied wordt gekenmerkt door een specifieke grondwaterhuishouding.

Het advies bevat een uitvoerige beschrijving van het geohydrologisch systeem. We baseerden ons hiervoor op bestaande en nieuwe meetgegevens. Historisch kaartmateriaal wijst uit dat de site vroeger deel uitmaakte van een reeks inlaagpolders. De bodemprofielen van uitgevoerde boringen bevestigen dit. Door de gegevens te vergelijken met referentiesituaties kregen we zicht op de ecologische potenties. Het gaat om typische duinvalleivegetaties in de depressies en soortenrijke duingraslanden op de hogere terreindelen en dijken.

Om deze doelvegetaties te kunnen realiseren zijn meerdere inrichtingsmaatregelen nodig. Het advies bevat daartoe een ruw inrichtingsplan en een beschrijving van de meest noodzakelijke maatregelen.

Lieve Vriens

>> Lees het integrale advies

Feedback