Advies in de kijker: meeuwen in Den Haag (NB 11-19)

Net zoals in een aantal van onze kustgemeenten, ziet ook Den Haag (Nederland) een forse toename van het aantal dakbroedende meeuwen. Het gaat voornamelijk om kleine mantelmeeuw. Daarnaast heeft Den Haag ook te maken met een groot aantal foeragerende meeuwen die in het Rotterdamse havengebied broeden.

Door de voortschrijdende exploitatie van het havengebied van Rotterdam komen meeuwenkolonies onder druk te staan. In het kader van overlastbestrijding worden in het havengebied eieren van kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen behandeld met maïsolie.

De vraag stelt zich of de toename van het aantal dakbroedende meeuwen in Den Haag en Rotterdam te wijten is aan het consequent jaarlijks behandelen van nesten in het havengebied.

Die toename zal slechts deels in verband staan met het behandelen van eieren en de verstoring van bestaande broedgebieden in het Rotterdamse havengebied. Gelijktijdig zijn er in de ruime omgeving veel kolonies van grondbroedende meeuwen onder druk komen te staan door habitatverlies en een toegenomen predatiedruk. Daardoor hebben ook vanuit de Nederlandse provincie Zeeland, maar ook vanuit België, Noord-Frankrijk en het zuiden van Engeland, zeer waarschijnlijk verplaatsingen naar Haagse en Rotterdamse daken plaatsgevonden. Ook ongedwongen verplaatsingen en nieuwe aanwas zullen hiertoe bijgedragen hebben.

Het broeden op daken is een redelijk recent fenomeen dat niet alleen in Rotterdam en Den Haag, maar ook in Vlaanderen en de omringende landen een hoge vlucht heeft genomen.

Niko Boone

>> Lees het integrale advies

Feedback