Aangepaste ecotoopkwetsbaarheidskaarten online raadpleegbaar (NB 07-19)

Op het Geoloket Ecotoopkwetsbaarheid kan je de geactualiseerde  ecotoopkwetsbaarheidskaarten van Vlaanderen raadplegen. Deze kaarten zijn een pragmatisch instrument om de mogelijke effecten van plannen, projecten of infrastructuurwerken op ecotopen te signaleren. Het INBO ontwikkelde deze kaarten voor het eerst in 2000. In 2016 evalueerden we de oorspronkelijke methode en pasten de werkwijze hier en daar aan. Hieruit resulteerde een tweede versie. De recente actualisatie van de Biologische Waarderingskaart vormde de aanleiding voor een update.

De kaarten tonen de kwetsbaarheid van ecotopen voor de milieudrukken verdroging, eutrofiëring en verzuring. We spreken van ecotopen in plaats van ecosystemen of biotopen omdat we zowel vegetatiegemeenschappen als het grondgebruik en de landschapselementen willen omvatten. Essentieel is dat kwetsbaarheid gezien wordt als een gevoeligheid van een ecotoop voor de verschillende milieudrukken in combinatie met de biologische waarde. Zeer gevoelige ecotopen die ook een hoge biologische waarde hebben, krijgen daarom de hoogste kwetsbaarheidsscore. De gevoeligheid werd bepaald op basis van de abiotische standplaatsvereisten van de ecotopen.

De kwetsbaarheidskaarten vertalen dus de Biologische Waarderingskaart naar een specifieke kwetsbaarheid voor de drie bovenvermelde milieudrukken. Via deze link wordt de kwetsbaarheid ook ruimtelijk gesitueerd. De methode is daardoor geschikt voor de afweging van locatiealternatieven.

Lieve Vriens

Meer lezen: Vriens L. & Peymen J.(2017). Ecotoopkwetsbaarheidskaarten voor Vlaanderen. 2016 – versie 2. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (19), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.12650809

Feedback