Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Aan de slag met ecosysteemdiensten (NB 12/16)

In het vorige Natuurrapport (2014) beschreven we de toestand en trends van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. In het huidige Natuurrapport verkennen we een aantal mogelijkheden om aan de slag te gaan met het ecosysteemdienstenconcept. Drie projecten leverden drie verschillende basisbouwstenen op.

Een eerste bouwsteen is een aanpak op maat om groene infrastructuur te gebruiken om het aanbod aan ecosysteemdiensten en de biodiversiteit te verbeteren. Dat kan door landgebruik te extensiveren of door eco-efficiëntie te verhogen. Daarbij leveren landschappen bij eenzelfde landgebruiksintensiteit meer ecosysteemdiensten.

Het waarderen van landgebruiksveranderingen is een tweede bouwsteen. Dit biedt beleidsmakers en belanghebbenden de mogelijkheid om bij het nemen van strategische beslissingen rekening te houden met het maatschappelijk en ecologisch belang van een brede waaier aan ecosysteemdiensten.

Een derde bouwsteen is een taal om te communiceren over de voordelen die de natuur de mens levert.

Deze bouwstenen gebruiken we in een aantal specifieke gevalsstudies.

  • We geven een aanzet  tot de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het Regionaal Landschap Rivierenland.
  • We gaan in op het belang van tuinen en onbebouwde woonuitbreidingsgebieden voor het leveren van ecosysteemdiensten.
  • We gaan na of boscompensatie of bebossingssubsidies afhankelijk kunnen worden gemaakt van bepaalde ecosysteemdiensten.
     

Peter Van Gossum

Het Natuurrapport wordt voorgesteld op vrijdag 17 februari 2017 in het Vlaams Parlement.

Feedback