Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Monitoring Waaslandhaven
 
Home > Kenniscentrum > Monitoring > Waaslandhaven
 

 

Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied

De afbakeningen van de Waaslandhaven en van het Vogelrichtlijngebied “Schorren en polders van de Beneden Schelde” vallen grotendeels samen. De ontwikkeling en uitbouw van de haven (in casu het uitgraven van het Verrebroek- en Deurganckdok) tastte deze beschermingsmaatregel aan zodat via een schakelbepaling artikel 6 van de Habitatrichtlijn van kracht wordt. Het Validatiedecreet van de Vlaamse Regering ter compensatie van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde vangt deze aantasting van het Natura 2000 netwerk op. Dit decreet omvat een uitwerking van de compensatieplicht in het Linkerscheldeoevergebied: het principe van bijsturing van de compensatiemaatregelen op basis van effectieve monitoring, het gelijktijdigheidsprincipe, de uitvoering van de compensatiemaatregelen in het kader van het historisch passief, het oprichten van een beheerscommissie om de uitvoering van de compensaties te begeleiden en het uitwerken van een opvangregeling voor het geval de compensatiemaatregelen niet tijdig kunnen uitgevoerd worden.

Europees beschermde gebieden betrokken bij de compensaties voor de expansie van de Antwerpse linkeroever haven

Voor een toetsing van al deze compensatiemaatregelen in het kader van het Natura 2000 netwerk dient een monitoringsplan opgesteld en uitgevoerd te worden. Hiermee dient dan aangetoond te worden of de voorgestelde en uitgevoerde compensaties voldoen en of zij nog bijgestuurd of uitgebreid moeten worden. Het monitoringsplan omvat onderzoek naar zowel broed- als wintervogels en doortrekkers in het Linkerscheldeoevergebied met de nadruk op de compensatiegebieden. Er wordt vooral aandacht besteed aan broedvogels van Bijlage I van de Vogelrichtlijn (70/409/EEG), een selectie soorten van de Vlaamse Rode Lijst en soorten die internationaal belangrijke aantallen halen in het gebied (Conventie van Ramsar). Voor sommige soorten wordt ook broedbiologisch onderzoek verricht om het reproductiesucces te vergelijken tussen verschillende habitats binnen het studiegebied en met andere gebieden in de geografische regio. Daarnaast wordt ook onderzoek verricht naar vegetatie, dagvlinders, libellen, waterinvertebraten en amfibieën.

Een ander luik van het onderzoek binnen dit monitoringsplan omvat onderzoek naar de hydrologie binnen het studiegebied, speciefiek samenstelling en kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, gelinkt aan vegetatie en fauna.

Het laatste luik van het monitoringsplan omvat de wetenschappelijke rapportage naar de Europese Commissie die hiermee een beoordeling zal kunnen maken of aan de compensatiemaatregelen in het kader van het Natura 2000 Netwerk is voldaan.


 Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied: resultaten van het derde jaar [rapport 25 MB]

 Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied: resultaten van het tweede jaar [rapport 5 MB]

 Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaamse Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het eerste jaar [rapport 3.91 MB] [bijlagen 7.37 MB]


Geert Spanoghe, Ralf Gyselings, Erika Van den Bergh

 

 
Beheersmonitoring
Bosbodems FSCC
Bosreservaten
Bosvitaliteitsinventaris
Buitengebied
Graslanden
Grondwater
IJzer
Intensieve monitoring bossen
Luchtkwaliteit bosgebieden
Marternetwerk
Monitoring kanalen
Palingpolluentenmeetnet
Onderzoeksgebied vos
Vismeetnet
Waaslandhaven
Wildbeheer & jacht
Zeeschelde
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO