Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Beleidsondersteuning kust
 
Home > Kenniscentrum > Gebieden > Kust > Beleid
 

 

Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is een actieve partner in het Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden. Integrated Coastal Zone Management (ICZM) is een vanuit Europa ondersteund beleidsvoornemen dat een duurzaam beheer van kustgebieden beoogt. Het is een beleidsproces dat streeft naar een sectoroverschrijdende dialoog over een menselijk gebruik van de kust dat rekening houdt met de ecologische draagkracht van het gebied. In Vlaanderen neemt het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden deze taak op zich.


Duinendecreet

De gewestplannen voor het kustgebied,  vastgelegd in de jaren ‘70, beschermden ongeveer 3100 ha duinen als natuurgebied of -reservaat en legden 850 ha vast als agrarisch gebied. In de daaropvolgende jaren gingen echter nog vele hectaren ecologisch waardevolle terreinen, gelegen in woon(uitbreidings)gebied of met een andere bebouwbare status, op de schop. Deze ontwikkelingen leidden tot een sterk versnipperde open ruimte met een gebrek aan ecologische corridors, wat de interne degradatie van de natuurgebieden sterk in de hand heeft gewerkt. In 1993 stelde het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek een inventaris op van de knelpunten tussen het natuurbehoud en de gewestplannen binnen de maritieme duinstreek. De beschreven gebieden werden als basis gebruikt voor de aanduiding van beschermde gebieden in het kader van het ‘duinendecreet’ van 14 juli 1993. In het decreet werd binnen de beschermde gebieden twee categorieën onderscheiden. In ‘voor het duingebied belangrijk landbouwgebied’, gelegen in zones met een agrarische bestemming, kan het agrarisch gebruik mits beperkingen op de bedrijfsuitbreiding verder gezet worden. In het ‘beschermd duingebied’, gelegen in zones met overige gewestplanbestemmingen, geldt een bouwverbod tenzij voor werkzaamheden ten behoeve van natuurbehoud of kustverdediging. De bescherming berust op 4 criteria : oppervlakte, ruimtelijk-ecologische context, actuele biologische waarde en geomorfologie. De aanduiding van de beschermde gebieden gebeurde in verschillende fasen. Bij decreet van 29 november 1995 werd de aanduiding van 336 ha ‘beschermd duingebied’ en 769 ha ‘voor het duingebied belangrijk landbouwgebied’ definitief bekrachtigd. De belangrijkste besluiten ene decreten werden gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 31 aug ’93, 17 sep ‘93, 26 feb ’94, 30 nov ’94, 30 dec ’94, 25 okt ’95 en 29 nov ’95.


Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust

Dit rapport geeft de visie weer van het Vlaams Gewest inzake natuurbehoud aan de Vlaamse kust. Een eerste deelstudie geeft een actueel overzicht van de kennis omtrent het duinecosysteem. Zowel fysische, historische als ecologische aspecten van het landschap komen daarbij aan  bod. Een tweede deel omvat de visie op natuurbehoud. Vanuit een knelpuntenanalyse en een onderzoek naar de potenties voor natuurontwikkeling wordt daarin een wenselijke ruimtelijke structuur voor natuur uitgewerkt. Verder worden aanwijzingen gegeven voor inrichting en beheer van natuurgebieden via een stelsel van natuurdoeltypen.

Provoost, S. & Hoffmann, M., red. (1996). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust. 2 delen. Universiteit Gent en Instituut voor Natuurbehoud in opdracht van AMINAL, Afdeling Natuur, Brussel, 375 + 130 p. + bijl.

Meer informatie : Agentschap voor Natuur en Bos Sam Provoost

 

 
Onderzoek
Beleid
Duinenboek
Detailkartering
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO