Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Ecoregios en ecodistricten in Vlaanderen
 
Home > Kenniscentrum > Gebieden > Ecoregio's
 

 

Ecodistricten zijn ruimtelijke eenheden die homogeen zijn voor wat betreft de in de tijd zeer langzaam veranderende geologische, geomorfologische, grondwater- en oppervlaktewaterkenmerken en de daarmee samenhangende algemene bodemtypen. Voor Vlaanderen werden in het verleden al 40 voorlopige ecodistricten onderscheiden. Consequent met de omschrijving was deze voorlopige indeling gebaseerd op de geologie, de lithologie, het reliëf, de bodemassociaties, de Postpaleozoische deklagen in Laag- en Midden België, de Kwartairmantel en de ‘Kwetsbaarheidskaart van het Grondwater’ in Vlaanderen.

In 2001 is een project opgestart om deze voorlopige ecodistricten verder te verfijnen en hun gevoeligheid voor milieuverstoringen beter in te schatten. Verfijning heeft vooral betrekking op de hiërarchische classificatie van de ruimtelijke eenheden, de plaats van de ecodistricten en van hun verdere onderverdeling daarin en op de koppeling met andere, bestaande indelingen. Daarnaast wordt de begrenzing van de ecodistricten meer nauwkeurige en systematische uitgevoerd en zijn de relevante verstoringketens gedetailleerder onderzocht worden.

In totaal zijn er 36 ecodistricten onderscheiden en beschreven. Ze werden gegroepeerd in 12 ecoregio’s. 

Het werk bestaat uit 4 deelrapporten en digitale kaarten. Twee digitale kaarten stellen de indeling in ecoregio’s en ecodistricten voor. Een derde kaart is een lijnenkaart met de afzonderlijke grenzen. De attributentabel hiervan geeft per grenslijnstuk de criteria waarop we ons gebaseerd hebben bij het tot stand komen van de begrenzing.
Deelrapport I geeft een uiteenzetting van de achterliggende theorie en de methode voor de afbakening.
Deelrapport II geeft de uitgebreide beschrijving van de abiotische kenmerken van ek ecodistrict. Daarin is ook de argumentatie voor de begrenzing van de ecodistricten te vinden.
Deelrapport III bestaat uit een verdere karakterisering van de ecodistricten aan de hand van kaartvergelijkingen en analysen van andere ecologisch relevante variabelen.
Deelrapport IV tenslotte bevat een uitgewerkt voorbeeld van een toepassing in het kader van het gebiedsgerichte milieubeleid. Op drie schaalniveaus werden gevoeligheidskaarten voor vermesting, verzuring en verdroging opgesteld. Er wordt kritisch nagegaan in hoeverre de ecodistricten een homogene gevoeligheid vertonen voor deze drie milieuthema’s.

Om de algemene geldigheid van de ecodistricten zoveel mogelijk te waarborgen, is een kritische onderbouwing en vergelijking met de volgende basisgegevens nagestreefd:

 • fysische systeemkaart
 • kwetsbaarheidskaart grondwater
 • primaire hydrografische bekkens
 • klimaat
 • aardewerk – historische bosbodemprofielgegevens en historische bodemgegevens voor gebieden met een natuurfunctie
 • fytogeografische indelingen
 • potentieel natuurlijke vegetatie
 • bosleeftijd
 • floradatabank
 • biologische waarderingskaart
 • landbouwstreken
 • traditionele landschappen
 • gewestplan
 • habitatrichtlijngebieden
 • vogelrichtlijngebieden
 • relictzones en ankerplaatsen van de landschapsatlas

Project van INBO i.s.m. Bodemkundige Dienst van België, Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven


 Samenvatting 'Ecoregio’s en ecodistricten van Vlaanderen' [374 kB]


Geert De Blust

 

 

 
Stedelijk gebied
Rivierbekkens
Kust
Ecoregio's
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO