Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Vogels
 
Home > Kenniscentrum > Fauna > Vogels
 

 

Het vogelonderzoek op het INBO situeert zich in belangrijke mate op het gebied van monitoring. Zo worden langlopende projecten zoals water- en zeevogeltellingen en de monitoring van bijzondere broedvogels (BBV-project, ook opvolging van ge´ntroduceerde soorten) op het Instituut geco÷rdineerd. Dergelijke grootschalige projecten zijn enkel mogelijk met de hulp van talloze vrijwilligers, die voor een groot deel gestructureerd zijn in het medewerkersnetwerk van Natuurpunt vzw. Alle databanken opgebouwd in het kader van die projecten worden druk geconsulteerd in het kader van allerlei beleidsondersteunde opdrachten, ook door derden.

Monitoring is echter niet het enige aandachtspunt. Het INBO verricht ook specifiek soortgericht, beleidsondersteunend onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn de onderzoeksprojecten rond Boomleeuwerik en Bruine Kiekendief.

De alarmerende resultaten van het atlasonderzoek hebben een bijkomende impuls gegeven aan het onderzoek naar akkervogels. Vaak lopen er op het INBO projecten die inspelen op erg actuele zaken zoals de inplanting van windmolenparken in bepaalde gebieden. De te verwachten effecten op vogels worden nader bekeken. Het Instituut verricht ook onderzoek naar de broedbiologie van meeuwen en sternen in het Zeebrugse havengebied.

Een combinatie van al deze kennis heeft in 2004 geleid tot een goed onderbouwde nieuwe Rode Lijst, een onmisbaar instrument in het Vlaamse natuurbeleid. De Rode Lijst maakt onderdeel uit van de Atlas van de Vlaamse broedvogels die uitvoerig de aantallen, verspreiding en dichtheden beschrijft van alle in Vlaanderen voorkomende broedvogelsoorten.Verwante onderwerpen:
Vogelnieuws, de nieuwsbrief over de lopende vogelprojecten op het INBO


 

 
Boomleeuwerik
Bruine Kiekendief
Alg. broedvogels
Bijz. broedvogels
Watervogels
Zee- en kustvogels
Broedvogelatlas
Rode Lijst
Akkervogels
Vogels en windturbines
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO