Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Historische graslanden langs waterlopen
 
Home > Kenniscentrum > Biotopen > Historische graslanden
 

 

Historische graslanden langs waterlopen in Vlaanderen

In de jaren 1957 tot 1960 werd een kartering uitgevoerd van de graslandvegetaties langs een aantal belangrijke waterlopen in Vlaanderen. In totaal werden ruim 35 000 ha gekarteerd. De kartering wordt uitvoerig beschreven in Andries & Van Slycken (1962). Het doel van de studie was de landbouwkundige waarde van de graslanden in beeld te brengen. De gegevens zouden toelaten om gericht maatregelen te nemen om de agrarische waarde ervan te verbeteren. Het verhogen van de productie op deze ‘waterzieke’ gronden was toen van grote economische betekenis.

Het is bekend dat sinds de jaren 50 van de vorige eeuw in vele van deze riviervlaktes de waterhuishouding stelselmatig is aangepakt om de productie te verhogen. Het heeft geleid tot een verdroging van het valleigebied, met belangrijke ecologische consequenties. Wat landbouwkundig als waterzieke graslanden gronden wordt getypeerd, zijn op het vlak van natuurwaarde doorgaans waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen. De verdroging resulteerde in het verlies van watergebonden flora en fauna en een achteruitgang van de biodiversiteit. De historische kartering geeft een beeld van de toestand voorafgaand aan de verdroging van valleigebieden in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ze is daarom bijzonder waardevol en de kaarten vormen een uniek document. Niet in het minst omdat op uniforme wijze informatie werd verzameld over grote oppervlakten, bijna vlakdekkend.

In een meer moderne benadering van valleigebieden wordt gestreefd naar een integratie van verschillende functies waarbij de natuurfunctie vaak een belangrijk gegeven is. Bij initiatieven zoals natuurontwikkelingsprojecten, ruilverkavelingen, inrichting van valleigebieden en projecten met betrekking tot de waterhuishouding probeert men invulling hieraan te geven. De graslandkartering kan dienen als historisch referentiebeeld om de haalbaarheid van bepaalde gebiedsvisies te onderbouwen of om potenties te verkennen (VMM 2008). De kartering is tevens één van de weinig documenten die toelaat om de verdroging die zich in de laatste decennia in de valleigebieden heeft voorgedaan te kwantificeren (Baten et al. 2002).

Het INBO heeft, met instemming van IWONL en het ILVO, de taak op zich genomen om deze zeer waardevolle en unieke informatie digitaal te verankeren: de originele ingetekende kaarten werden gescand en de informatie met betrekking tot de graslanden werd gedigitaliseerd.

De gedigitaliseerde GIS-bestanden, samen met de handleiding en bijlagen kunnen hier ( 51 Mb) gedownload worden.

 

 
BWK
Natuurtypen
Bossen
Graslanden
Historische graslanden
Heide
Stilstaande waters
Stromende waters
Slikken en schorren
Landbouw & cultuur
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO