Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Vlaams Beleid
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Vlaams beleid
 

 

 

VEN-IVON: Het Vlaams Gewest streeft naar een duurzaam gebruik van de open ruimte in Vlaanderen.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997 (RSV) voorziet hiervoor o.a. in
de afbakening van een natuurlijke structuur. De kern van deze natuurlijke structuur zal bestaan uit 
125.000 ha Vlaams Ecologische netwerk (VEN) waarin de functie natuur primeert. Lees meer…

 

Natuurverbindingsgebieden: Door gebieden met elkaar te verbinden wordt de ruimtelijke samenhang
tussen natuurgebieden verhoogd. Hierdoor wordt de noodzakelijke uitwisseling tussen geïsoleerde
populaties gestimuleerd, vermindert de kans op uitsterven en kunnen nieuwe leefgebieden bereikt
worden. Lees meer…

 

Natuur- en bosgebieden: Het INBO houdt heel wat gegevens bij over de Vlaamse natuur- en
bosreservaten, natuurdomeinen en militaire domeinen. Lees meer…

 

Bosbeleid: Het project ‘Zonevreemde bossen – Bosuitbreiding – A-locaties’ had als doel
de GIS-kaartlagen van de bebossingshistoriek en de Potentieel
Natuurlijke Vegetatie in Vlaanderen
verder te verwerken. Lees meer…

 

Beheersvisie: Het INBO werkt mee aan de voorbereiding van ecologische gebiedsvisies voor verschillende
natuurgebieden en waterlopen. Lees meer…

 

Provinciaal natuurbeleid: Het INBO biedt wetenschappelijke ondersteuning voor het natuurbeleid
van het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Lees meer…

 

Soortenbeleid: Het INBO speelt een belangrijke rol in het opmaken van Vlaamse rode lijsten.
Lees meer…

 

Visserijbeleidsondersteuning: Het wetenschappelijk onderzoek op het INBO biedt ondersteuning
voor het Vlaamse visserijbeleid. Lees meer…

 

 

 


Verwante onderwerpen

Visindex of Index voor Biotische Integriteit
Polluenten in vissen
 

 
VEN en IVON
Natuurverbindingsgebieden
Bosbeleid
Beheersvisie
Provinciaal natuurbeleid
Rode Lijsten IUCN
Visserijbeleidsondersteuning
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO