Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Monitoring kanalen
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Vlaams beleid > Beheersvisie > Gebiedsvisies waterlopen > Leopoldkanaal > Monitoring
 

 

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)  worden voor het kanaal Gent-Brugge en het Leopoldkanaal ecologische monitoringsprogramma’s uitgewerkt en uitgevoerd.

Er is nood aan een gerichte monitoring om de effecten van de verschillende vormen van berm- en oeverbeheer en oeverinrichting te kunnen opvolgen en evalueren. De onderzoeksresultaten zullen W&Z helpen bij de keuze voor een gepast beheer en inrichting van oevers en bermen. De doelstellingen van de monitoring omvatten vooral:
• het evalueren van het gevoerde beheer,
• het evalueren van inrichtings- en infrastructuurwerken,
• het formuleren van richtlijnen voor het beheer,
• het nagaan of de beheerdoelstellingen worden gehaald,
• een toetsing aan het wettelijk kader,
• de beoordeling van de natuurwaarden,
• de opvolging van de natuurwaarden in de tijd,
• het tijdig signaleren van eventuele negatieve ontwikkelingen.

De monitoring wordt bij voorkeur verricht door het opvolgen van soorten uit verschillende groepen. Soorten uit verschillende groepen zijn actief op verschillende schaalniveaus en vervullen verschillende functies (bv. herbivoor, predator, reducent). Voor de monitoring is gekozen voor het inventariseren van een minimale selectie van groepen namelijk vegetatie, broedvogels en dagvlinders.

 
Foto 1. De vegetatie van plasbermen worden in kaart gebracht door opnames in welafgebakende zones  

 
Foto 2. Dagvlinders worden geďnventariseerd door alle dagvlinders te tellen in een denkbeeldige kooi bij het doorlopen van een bepaald bermtraject.

Verdere informatie en enkele eerste resultaten vind je hier.
Dit project loopt verder. In 2009 werd een tweede monitoringsronde langs het Kanaal Gent-Brugge uitgevoerd.


Verdere links:
- Meer info over monitoring kanalen ( 375 kb)


Andy Van Kerckvoorde 

 

 
Landschapsbeelden
Monitoring
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO