Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2009
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2009 > H8 - Vissen
 

 

Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 8 Vissen
    HOOFDLIJNEN

  • Pas na het uitvoeren van het maximale Europa-scenario in 2027, herstelt de visfauna zich duidelijk. Voor vissoorten die gevoelig zijn voor verontreiniging, blijft ook daarna de helft van het waterlopennetwerk in Vlaanderen minder geschikt voor de voortplanting.

  • Het uitvoeren van een deel van de extra maatregelen uit het Europa-scenario tegen 2015 bovenop het basispakket levert weinig bijkomende habitat op voor de onderzochte visgroepen.

  • Het rivierennetwerk is momenteel te sterk versnipperd om een duurzaam herstel toe te laten van vissoorten met een lage voortplantingscapaciteit, waaronder een aantal Habitatrichtlijnsoorten. In het scenario ‘scheiden’ treedt het snelst herstel op. Een bijsturing van de stroomgebied- en bekkenbeheerplannen in die richting kan de efficiëntie van het rivierherstel voor specifieke visgroepen verhogen.

  • Een combinatie van waterkwaliteits- en ontsnipperingsscenario’s werd doorgerekend voor 1 850 km Vlaamse waterlopen. Deze oefening toont dat de verbetering van de waterkwaliteit pas na ontsnippering resulteert in een duurzaam herstel van de  vispopulaties.

  • Ook vissen die vanuit de zee de rivieren optrekken, kunnen bij het scenario ‘scheiden’ sneller voldoende voortplantingshabitat bereiken.

  • Alternatieve scenario’s tegen 2015, met andere combinaties van maatregelenprogramma’s voor waterkwaliteit en ontsnippering, kunnen de beleidskeuzen helpen onderbouwen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn sneller te realiseren.

 

Volledige hoofdstuk :
Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 8 Vissen
Bijhorend wetenschappelijk rapport :
Huetzonering van het rivierennetwerk in Vlaanderen (Schneiders A., Van Daele, T. & Wils C. (2009) Huetzonering van het rivierennetwerk in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.24.)

Vismodellering (Schneiders, A. (2009) Vismodellering. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.27.)
Gerelateerde hoofdstukken in Milieuverkenning 2030 :
Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 12 Kwaliteit van het oppervlaktewater 
Geanimeerde kaarten, grafieken en beschrijvingen van indicatoren :
Indicatorenatlas Mileu- en Natuurverkenning 2030

 

 
Natuurrapport 2009
H1 - Scenario's
H2 - Klimaat
H3 - Landgebruik
H4 - Waterlopen
H5 - Biotopen
H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
H7 - Terrestrische soorten
H8 - Vissen
H9 - Conclusies en aanbevelingen
Wetenschappelijke rapporten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO