Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natura 2000 gebieden
Speciale beschermingszones (SBZ)
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Internationaal beleid > Natura 2000 > Natura 2000 gebieden
 

 

Binnen Vlaanderen zijn een aantal speciale beschermingszones aangeduid of voorgesteld voor aanduiding in het kader van internationale verdragen en Europese Richtlijnen. Het betreft de 23 Vogelrichtlijngebieden aangeduid in het kader van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, 4 Ramsargebieden in het kader van de Internationale Ramsar Conventie (1971) en 38 Habitatrichtlijngebieden voorgesteld in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna. 

Het INBO heeft een sleutelrol gespeeld bij de wetenschappelijke onderbouwing van de keuze en begrenzingen van deze gebieden. Opvolging is noodzakelijk in het kader van eventuele actualisatie van de begrenzingen en evaluatie en rapportage van het gevoerde natuurbeleid. Daartoe is het INBO o.a. vertegenwoordigd in de Habitat Scientific Working Group en de ORNIS Scientific Working Group. Van bijzonder belang zijn de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden die samen vorm geven aan een Europees Natura 2000-Netwerk.

De doelstellingen van het project zijn:

  • Actualisatie van de begrenzing van Vogelrichtlijngebieden

  • Afstemming tussen Natura 2000-Netwerk en het te realiseren ecologisch netwerk in het kader van het Decreet Natuurbehoud en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

  • Opvolging gebieds- en soortgericht natuurbeleid binnen de speciale beschermingszones


Geoloket Geo-Vlaanderen: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/natura2000/

 Advies INBO A.2006.25: Evolutie van de aangewezen oppervlakten van de waterrijke gebieden van internationale betekenis en van de Speciale Beschermingszones in het Vlaamse Gewest. (5.2 MB)
Kris Decleer, Valerie Goethals

 

 
Afbakening Vogelrichtlijn
Afbakening Habitatrichtlijn
Instandhoudingsdoelen
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO